Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży towarów dystrybuowanych przez firmę RURMISTRZ SP. Z O.O. prowadzącą działalność gospodarczą RURMISTRZ SP. Z O.O. (z siedzibą: RURMISTRZ SP. Z O.O., ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa, NIP 527-294-99-85) za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę sklepu dostępną na stronie https://www.rurmistrz.pl/ (zwanego dalej Sklepem) oraz warunki i zasady korzystania z tej witryny.

2.    Sprzedawca zarejestrowany jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej części regulaminu sprzedawca określany jest jako RURMISTRZ SP. Z O.O..

3.    Wszelką korespondencję do RURMISTRZ SP. Z O.O.  prosimy kierować na adres: RURMISTRZ SP. Z O.O., ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem tel. 790 425 665. Adres elektroniczny Sklepu do korespondencji to: biuro@rurmistrz.pl. Numer rachunku bankowego sklepu: 82 9210 0008 0026 5395 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Garwolinie).

4.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5.    Każda osoba dokonująca za pośrednictwem Sklepu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zakupu prezentowanych towarów (zwana dalej Klientem) zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Z chwilą dokonywania zakupu w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

6.    Zakupu towarów w Sklepie dokonać może tylko firma lub spółka.

7.    Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi lub podmiotom, z którymi RURMISTRZ SP. Z O.O. zawarł stosowne umowy.

8.    Wszystkie ceny towarów podawane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT.

9.    Opisy towarów umieszczonych w Sklepie są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów.

10.  Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: funkcjonowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer, Edge, Opera, Chrome, Firefox lub Safari.

11.  Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu należy do priorytetów RURMISTRZ SP. Z O.O.. RURMISTRZ SP. Z O.O. dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji zawieranych drogą elektroniczną. Jednakże RURMISTRZ SP. Z O.O. informuje Klienta, że zawieranie transakcji drogą elektroniczną może być związane z zagrożeniem obejmującym w szczególności możliwość zaatakowania sytemu komputerowego przez szkodliwe oprogramowanie (tzw. wirusy, robaki internetowe itp.), możliwość bycia narażonym na próby łamania haseł (tzw. cracking, phishing) i dokonywania dalszych nieautoryzowanych operacji lub kradzieży danych osobowych. Klient ma świadomość istnienia tego zagrożenia i akceptuje ryzyko jego występowania.

12.  Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

II. ZAWARCIE UMOWY

1.    Treści prezentowane w serwisie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej konkretnego produktu, tylko zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny określone w Sklepie obowiązują tylko przy zakupie za pośrednictwem Sklepu (przez Internet).

2.    Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

3.    Aby złożyć zamówienie w serwisie Sklepu, Klient musi wejść na stronę internetową https://www.rurmistrz.pl/ i wypełnić formularz zamówienia poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka i postępowanie zgodnie ze wskazówkami prezentowanymi na stronach Sklepu. Przez złożenie zamówienia Klient składa Sklepowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie oferty wymaga zaakceptowania klauzuli RODO zawartej w formularzu zamówienia.

4.    W celu złożenia zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowych i aktualnych danych (w formularzu zamówienia).

5.    Oferta wiąże Klienta przez 5 dni od jej złożenia. Jeżeli RURMISTRZ SP. Z O.O. nie wyśle w tym terminie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia, to oferta wygasa. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem RURMISTRZ SP. Z O.O. o przyjęciu oferty zakupu towaru, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Utrwalenie i zabezpieczenie Klientowi treści zawartej umowy odbywa się poprzez jej przechowywanie przez RURMISTRZ SP. Z O.O. oraz przesłanie Klientowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, treści zamówienia wraz z odnośnikiem do Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6.    W przypadku gdy Klient stwierdzi, że przesłane zamówienie zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym RURMISTRZ SP. Z O.O.. W takiej sytuacji Klient ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówienia do Klienta. Zmiany zamówienia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@rurmistrz.pl.

7.    W każdym przypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia oferty przez Klienta. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Klientowi na stronie internetowej Sklepu w trakcie procesu składania zamówienia, w którym Klient dokonuje wyboru formy dostawy oraz formy płatności. Cena na fakturze może się zmienić, jeśli poza zakupem przez stronę zostaną dodane inne elementy do zamówienia – telefonicznie lub mailowo.

8.    Klient może zapłacić cenę:
a. gotówką przy odbiorze (tylko kurierska przesyłka pobraniowa),
b. za pomocą płatności elektronicznych:
- przelewem bankowym (przedpłata lub faktura terminowa – płatność ustalana indywidualnie)

9.    Potwierdzeniem umowy sprzedaży jest faktura VAT wystawiona w oparciu o dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia. Faktura VAT jest wysyłana do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy.

III. DOSTAWA

1.    Zamówione produkty, w przypadku których ustalona została płatność gotówką przy odbiorze, przesyłane są pod wskazany przez Klienta adres przesyłką pobraniową za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.

2.    Zamówienia opłacone za pomocą płatności elektronicznych są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.

3.    Dostawa produktów trwa od 1 do 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem produktów, które na stronie produktu mają podany inny czas dostawy):
a. dla płatności gotówkowych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
b. dla płatności elektronicznych od daty potwierdzenia płatności.

4.    Realizacja zamówień złożonych w dni od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00, w soboty, niedziele i święta rozpocznie się następnego dnia roboczego – chyba że Sklep potwierdzi telefonicznie możliwość wysyłki tego samego dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

5.    Klient pokrywa koszt wysyłki, jeśli dokona zakup produktów za kwotę niższą od 1000 zł netto – powyżej 1000 zł netto wysyłka jest darmowa. Niektóre produkty są opisane jako wymagające zakupu minimalnej ilości sztuk – Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży poniżej wskazanej w opisie wartości.

6.    Podane powyżej zasady dotyczą dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy za granicę są możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu kosztu przesyłki i produktów. Realizacja dostawy za granicę „za pobraniem” nie jest możliwa.

7. Przy wybraniu opcji płatności za pobraniem, kurierowi zapłacić można tylko i wyłącznie gotówką, płatności kartą nie są obsługiwane. 

       Na życzenie klient może zamówić płatność kartą i o takim zamiarze należy poinformować Sklep, wtedy klientowi doliczana jest dodatkowa opłata wynosząca 1% wartości całego zamówienia, którą wpłacić należy na rzecz sprzedawcy - jest to prowizja za płatność kartą. 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Klientowi konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z punktami IV.2 oraz IV.3 poniżej.

2.    Klient konsument może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania produktu. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie powinno nastąpić przez złożenie oświadczenia pisemnie, które należy przesłać na adres RURMISTRZ SP. Z O.O., ul. Pańska 96/83, 00-837 Warszawa, lub elektronicznie - na adres biuro@rurmistrz.pl. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3.    W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co Klient konsument i RURMISTRZ SP. Z O.O. świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient konsument dokonuje zwrotu produktu do RURMISTRZ SP. Z O.O. na własny koszt. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni na adres dla zwrotów: RURMISTRZ SP. Z O.O., Sulbiny ul. Górna 47, 08-400 Garwolin.

4.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez RURMISTRZ SP. Z O.O. usługi montażu układów na indywidualne zamówienie, niedostępnych w regularnej ofercie.

V. REKLAMACJE

1.    Wszystkie produkty w ofercie RURMISTRZ SP. Z O.O. są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.    RURMISTRZ SP. Z O.O. ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni i powiadomi go o dalszym sposobie postępowania.

3.    Zamówiony produkt wraz z opisem reklamacji należy odesłać na adres magazynu RURMISTRZ SP. Z O.O..

4.    Klient niebędący konsumentem realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych RURMISTRZ SP. Z O.O. podczas korzystania ze Sklepu jest RURMISTRZ SP. Z O.O..

2.    Dane osobowe Klienta przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

3.    Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez RURMISTRZ SP. Z O.O. zawiera regulamin RODO.

VII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RURMISTRZ SP. Z O.O. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy RURMISTRZ SP. Z O.O. a Klientem, zostaje poddane Sądowi Rejonowemu w Garwolinie.

VIII. RABATY, KODY PROMOCYJNE I INDYWIDUALNE WYCENY

1.    Aktualne promocje i bonusy do zakupów ogłaszane są zawsze na fanpage firmowym producenta pod adresem https://www.facebook.com/rurmistrz oraz na stronie internetowej Sklepu.

2.    Na życzenie Klienta Sklep www.rurmistrz.pl może przygotować indywidualną wycenę zamówienia hurtowego. W celu uzyskania indywidualnej wyceny zamówienia hurtowego należy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

 

Sortowanie
Na stronie

Brak wyników wyszukiwania


Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego przed złożeniem zamówienia. 

 
 

 

Rurmistrz w mediach społecznościowych

 

facebook   twitter

 


paczka

DARMOWA DOSTAWA
od kwoty 1000 zł netto

support

DORADZIMY PRZED ZAKUPEM
godziny : 8.00-16.00
+48 576 010 008

transport

PACZKA DOTRZE JUTRO

- przed zamówieniem prosimy o potwierdzenie dostępności danego towaru

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.